اجرای حوضچه اولیه تخلیه پساب تصفیه خانه آب یزد
پایان یافته

اجرای حوضچه اولیه تخلیه پساب تصفیه خانه آب یزد

اجرای حوضچه اولیه تخلیه پساب تصفیه خانه آب یزد با کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی و ابنیه و اتصال به چاله موجود و نصب پمپها

RelatedPost