جمع آوری آبهای سطحی
پایان

جمع آوری آبهای سطحی بزرگراه زین الدین و چهار راه استقلال

جمع آوری آبهای سطحی بزرگراه زین الدین و چهار راه استقلال

محل احداث: منطقه ۴ تهران،

کارفرما: شرکت فاضلاب تهران

سال اجرا: ۱۳۹۷