هر گونه نقشه‌های اجرایی و مشخصات فنی خصوصی جهت اجرای جمع آوری آبهای سطحی از جمله لوله گذاری و اجرای منهول و جدول‌گذاری و آبروسازی به منظور تقسیم محوطه به خیابانهای اصلی و فرعی، پیاده‌روها و فضاهای سبز توسط شرکت انجام می پذیرد.

برای جدول‌گذاری عموماً از قطعات بتن پیش‌ساخته و در پاره‌‌ای موارد با توجه به شرایط کار از بتن درجا استفاده می‌شود. با توجه به ارتفاع کم جداول بتنی، عموماً این جداول بدون آرماتور است و چنانچه ارتفاع کارگذاری جدول زیاد و رانش خاک قابل توجه باشد، باید از جداول بتن مسلح استفاده کرد. شرکت ساز آب اندیشان جوان با توجه به اینکه توانایی ساخت و تولید انواع جداول بتنی را دارد می تواند در سریعترین زمان ممکن انواع پروژه جمع آوری آبهای سطحی و جدول گذاری را در نقاط مختلف ایران انجام دهد.

انواع روشهای اجرایی با توجه به نقشه های اجرایی عبارتند از:

  • جدول گذاری نهری
  • جدول‌گذاری به صورت سرپوشیده به منظور جمع‌آوری آبهای سطحی
  • کانیو با مقاطع V شکل یا نیم‌دایره از بتن پیش‌ساخته یا درجا
  • جدول گذاری کتابی
  • جدول گذاری تک جدول